DORUČENIE ZDARMA NAD 50€ NANOHY 30 DNÍ NA VRÁTENIE TOVARU

VEĽKOOBCHOD

Ste maloobchodník a hľadáte dodávateľa topánok? Potom ste na správnom mieste. 

Náš obchod NANOHY ponúka veľkoobchonú spoluprácu pre právnické alebo fyzické osoby s platným živnostenským oprávnením a prideleným daňovým číslom. 

Ako to funguje?

Zaregistrujte sa >> my schválime Vaše konto ->> vy môžete nakupovať za veľkoobchodné ceny. 

Viac informácii po registrácii.

Zodpovedná osoba:

Vladimíra Gondeková

Email: vladimira@nanohy.sk

Tel: 0903 760 076

Informácie o užívateľovi
Chcem dostávať novinky emailom
Prihlasovacie údaje
0%
Obchodné podmienky
I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti CRICKET GROUP, s. r. o., so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 855 952, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 49905/B (ďalej len predávajúci) a kupujúceho (ďalej len kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.nanohy.sk (ďalej len nanohy.sk) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len kúpna zmluva).
   
 2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na nanohy.sk.
   
 3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda, ak ide o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
   
 4. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, ostávajú týmito VOP nezmenené.
   
 5. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-obchodu na nanohy.sk.
   
 6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-obchodu na nanohy.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-obchodu.
   
 7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na nanohy.sk.
   
 8. Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:
  8.1   CRICKET GROUP, s.r.o, Roľnícka 187, 831 07 Bratislava
  8.2   E-mail: info@nanohy.sk 
II.
Objednávka
 1. Podmienkou na platnú elektronickú objednávku je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
   
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.
   
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.
   
 4. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho do 24 hodín od jej doručenia predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.
   
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky, uvedený v e-mailovej správe predávajúceho. V prípade zistenia nezhôd, týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky, potvrdenej predávajúcim, je kupujúci povinný o tom bezodkladne upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy, zaslanej na e-mailovú adresu info@nanohy.sk.
   
 6. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa pokladajú:
  6.1   Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, telefón a e-mailová adresa.
  6.2   Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho opis.
  6.3   Množstvo objednávaného tovaru.
  6.4   Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude uvedený tento údaj, predpokladáme, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho).
  6.5   Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa kupujúci dohodne s predávajúcim odlišne, ako je uvedené vo VOP.
  6.6   Meno a priezvisko osoby oprávnenej na prevzatie dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, predpokladáme, že na prevzatie dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
   
 7. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, bude sa pokladať za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho e-mailom a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov v elektronickej objednávke a na jej prípadné spresnenie alebo doplnenie. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo dopĺňajúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka pokladá za úplnú.
III.
Storno objednávky
 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.
   
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  2.1   V prípade objednávky na dobierku, keď objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo/nedostupný/neodpovedá na e-maily atď.).

  2.2   Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho s cieľom dohodnúť sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet v lehote 15 kalendárnych dní. 
IV.
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
 1. V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov) povinný odovzdať, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k skončeniu trojmesačnej lehoty a od toho času začína trvať 7-dňová lehota. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov).
   
 2. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Na rýchle vybavenie veci je nevyhnutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol kupujúcemu tovar odoslaný.
   
 3. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal chyby.
   
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude naspäť vrátený na náklady kupujúceho.
V.
Cenové podmienky
 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom nanohy.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru.
   
 2. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
   
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na nanohy.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na nanohy.sk.
   
 4. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.
   
 5. V prípade, ak sa na nanohy.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr., ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny zvyčajnej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 EUR alebo 1 EURO, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za chybnú cenu, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
VI.
Poštovné a balné
 1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom, potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.
   
 2. Predávajúci si poštovné účtuje viď sekcia Doprava tovaru.
VII.
Platobné podmienky
 1. Platby sa vykonávajú v EURO a predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1.1   PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet CRICKET GROUP, s.r.o.,Tatrabanka: 262 404 4377/ 1100Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky. 
  1.2   PLATBA NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby zaplatí kupujúci kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od Slovenskej pošty, a.s. .
VIII.
Dodacie podmienky
 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.
   
 2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.
   
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., doručením na dodaciu poštu alebo kuriérom priamo do rúk kupujúceho, na adresu miesta dodania uvedenú v elektronickej objednávke.
   
 4. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať kupujúceho pred dodaním tovaru kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru.
   
 5. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si s kuriérskou službou záväzne dohodol, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.
   
 6. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
   
 7. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať potvrdenie o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nevyhnutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách, spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie.
   
 8. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
   
 9. Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
   
 10. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
IX.
 1. Kupujúci je povinný vyplniť STORNO FORMULÁR v prípade:
  1.1   Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 30 kalendárnych dní 

  Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len vtedy, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 

  1.2   Vrátenie neobjednaného tovaru 

  V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, kupujúci má právo vrátiť tovar predávajúcemu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. 

  1.3   Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti tovaru 
  V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nevyhovuje z dôvodu veľkosti, má právo prevzatý tovar vrátiť a požadovať jeho výmenu za tovar inej veľkosti, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Výmenu tovaru možno uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby predávajúceho. V opačnom prípade sa predpokladá, že kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 tohto článku Reklamačného poriadku.

  Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru (výmena). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci dodá zamenený tovar kupujúcemu do 30 dní odo dňa prevzatia vyplneného formulára s dokladom o kúpe a prevzatí tovaru alebo mu v tejto lehote oznámi, že požadovaný tovar nemá na sklade a vybaví žiadosť podľa bodu 1.1 tohto článku Reklamačného poriadku. 

  1.4   Kupujúci si uplatňuje právo za chyby zo zodpovednosti predávajúceho 

  Bližšie podmienky sú upravené v článku IV. tohto Reklamačného poriadku - záručná lehota, záručné podmienky. 
 2. Povinné údaje v Storno – formulári na výmenu a reklamáciu tovaru
  2.1   Kupujúci je povinný uviesť vo formulári nasledujúce údaje: číslo objednávky; dátum prevzatia tovaru kupujúcim; meno a priezvisko kupujúceho, rodné číslo, bydlisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo kupujúceho; miesto dodania tovaru; adresa, na ktorú má byť v prípade výmeny dodaný vymenený tovar; opis tovaru, ktorý kupujúci žiada zameniť a opis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru a spôsob zabalenia tovaru; názov a číslo bankového účtu kupujúceho, názov a kód banky, v ktorej je účet vedený; dátum, miesto a podpis kupujúceho. 

  2.2   Kupujúci je povinný priložiť k formuláru originál dokladu o kúpe z e-shou nanohy.sk a kúpený tovar v pôvodnom balení. 

  2.3   Ak formulár nie je kompletne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený doklad o kúpe, prípadne ak tovar nie je zaslaný predávajúcemu v pôvodnom obale, predávajúci e-mailom vyzve kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov /dokladov/obalu. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 10 EUR/ 301,26 Sk, zahŕňajúci náklady, ktoré predávajúcemu vznikli. 

  2.4   Ak predávajúcemu nie je zaslaný reklamovaný tovar, predpokladá sa, že kupujúci si neuplatnil reklamáciu. 

  2.5   Ak kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 dní odo dňa zaslania e-mailu od predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia (výmeny), reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári. 

  2.6   Tovar, ktorý je predmetom vrátenia (výmeny), reklamácie, musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom, nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia (výmeny), reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia (výmeny), reklamácie, znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim. 

  2.7   Kupujúci je povinný kompletne vyplnený formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia (výmeny), reklamácie, na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. 

  2.8   Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu, znížená o manipulačný poplatok /poplatky/, bude prevedená na účet kupujúceho, ktorý je uvedený vo formulári, do 45 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného formulára spolu s kompletnými požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku. 
X.
Záručné podmienky a záručná lehota
 1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota 24 mesiacov.
   
 2. Záručná lehota začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
   
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá zároveň slúži ako záručný doklad a dodací list.
   
 4. Reklamovať možno len tovar zakúpený u predávajúceho v e-shope nanohy.sk a súčasne tovar úplne zaplatený.
   
 5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov.
   
 6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.
   
 7. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, zverejnený na nanohy.sk.
XI.
Ochrana osobných údajov
 1. Predávajúci uchováva osobné údaje, poskytnuté kupujúcim, výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami po čas desiatich rokov.
   
 2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom e-obchodu na nanohy.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
   
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po čas desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
   
 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
   
 5. Kupujúci vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, najmä skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
XII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
 1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
   
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa pokladá udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, najmä vojna, povstanie, štrajk, teroristický útok, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
   
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 tohto článku VOP, sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
   
 4. Vznik neočakávaných technických porúch alebo porúch v logistike oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
XIII.
Záverečné ustanovenia
 1. Pri nákupe tovaru na nanohy.sk sa od kupujúceho očakáva znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
   
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na nanohy.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.
   
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na nanohy.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
   
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z nanohy.sk.
   
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na nanohy.sk.
   
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na nanohy.sk.
   
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody.
  Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu zároveň kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.
   

V Bratislave dňa 1. 1.2009
CRICKET GROUP, s.r.o.
prevádzkovateľ e-shopu nanohy.sk
Copyright © 2008 CRICKET GROUP, s.r.o., všetky práva vyhradené.
Súhlasím s obchodnými podmienkami