DORUČENIE ZDARMA NAD 50€ NANOHY 30 DNÍ NA VRÁTENIE TOVARU

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

I.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti CRICKET GROUP, s. r. o., so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 855 952, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 49905/B (ďalej len predávajúci) a kupujúceho (ďalej len kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.nanohy.sk (ďalej len nanohy.sk) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len kúpna zmluva).

Sídlo predávajúceho a súčasne adresa, kde môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet:

CRICKET GROUP, s.r.o.

Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 855 952

IČ DPH: SK2022528233

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 49905/B

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

INFOCENTRUM:

Po-Pia: 09.00-16.00

Email: info@nanohy.sk
Tel: 00421 948 137 135

Počas štátnych sviatkov a počas dní pracovného pokoja je zatvorené.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
 

I.2 VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na nanohy.sk. Kupujúcemu sú zaslané platné VOP, vzťahujúce sa na jeho konkrétnu objednávku v e-maily, ktorý potvrdzuje jeho objednávku, a to spolu s „Reklamačným poriadkom“ a „STORNO formulárom na výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru“. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito „VOP“ a „Reklamačným poriadkom“.

 

I.3 Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho upravujú okrem VOP tieto právne predpisy: z.č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,  z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie EP a Rady EÚ č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, z.č. 391/2015 Z.z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z.č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernica  EP a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), Smernica  EP a RadyY 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Nariadenie EP a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

I.4  Pojmy

I.4.1 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

I.4.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

I.4.3 Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, a/alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, a/alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a/alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

I.4.4 Faktúraje daňový doklad, potvrdenie o kúpe tovaru, a má povahu dodacieho listu. Pri  reklamácii tovaru alebo pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný priložiť „Faktúru“ k späť zasielanému tovaru.
 

II. Úkony potrebné na uzatvorenie zmluvy

II.1 Kúpna zmluva

II.1.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na kupujúcim zadaný e-mail. V informačnom                e-maile kupujúci nájde taktiež aktuálne znenie VOP, Reklamačný poriadok a Storno formulár na odstúpenie od zmluvy. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

II.1.2 Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom                            (t.j. nestačí iba potvrdenie o prijatí objednávky systémom). Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

II.1.3 Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

II.1.4 Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

II.1.5 Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II.2 Storno objednávky

II.2.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

II.2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pokiaľ ide o objednávku  na dobierku, a súčasne ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo/nedostupný/neodpovedá na e-maily atď.) a/alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho s cieľom dohodnúť sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet v lehote 15 kalendárnych dní. 

II.3 Technické prostriedky

II.3.1 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II.4 Jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy

II.4.1 Zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

II.5 Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

II.5.1 V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podo podmienkach odstúpenia až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o odstúpení ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

II.5.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

II.5.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy; predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť; vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal; predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale; poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

II.5.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho zaslaním „STORNO formulára na výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru“. 

II.5.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

II.5.6 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa prvej vety pred tým, ako mu je tovar doručený. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 II.6 Zákonná informácia pre spotrebiteľov o podmienkach a možnostiach alternatívneho riešenia sporov: „Pokiaľ má spotrebiteľ pocit, že boli porušené niektoré jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov. Avšak predtým, než spotrebiteľ pristúpi k tomuto kroku, musí sa najprv obrátiť na e-shop so žiadosťou o nápravu. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže spotrebiteľ podať do lehoty 1 roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR.

Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú Sl a súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva na webstránke:http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Ak spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, horeuvedené subjekty oznámia e-shopu začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam v lehote minimálne 15 dní. E-shop je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení takéhoto sporu, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške od 500 do 10 000 EUR. Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní od začatia. V zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, horeuvedené subjekty vypracujú dohodu o vyriešení sporu. Dohoda je potom pre obe strany záväzná. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok maximálne vo výške 5 EUR vrátane DPH. Platforma pre podávanie návrhov je http://ec.europa.eu/odr.“

 

III. Cenové podmienky / Poštovné / Balné

III.1 Všetky ceny sú zmluvné. V on-line obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, t.j. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za poštovné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

III.2 Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

IV.          Platobné podmienky

IV.1        Platby sa vykonávajú v mene euro, a to

IV.1.1    platba vopred bankovým prevodom,

IV.1.2    platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou alebo platba cez Tatra Pay),

IV.1.3    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

IV.1.4    na dobierku do Českej republiky,

IV.1.5    platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od predávajúceho.

IV.1.2    Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

IV.1.3    Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne, po odoslaní objednávky.

V.  Dodacie podmienky

V.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.

V.2 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

V.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej doručovacej služby, na adresu miesta dodania uvedenú v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať kupujúceho pred dodaním tovaru kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si s kuriérskou službou záväzne dohodol, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad „Faktúru“. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať potvrdenie o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nevyhnutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách, spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie. Dopravca je povinný odovzdať tovar kupujúcemu po položkách a na mieste spísať potvrdenie o prevzatí tovaru. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

V.4 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

V.5 ovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok.

V.6 Vznik neočakávaných technických porúch alebo porúch v logistike oslobodzuje predávajúceho od plnenia záväzkov.

VI. Reklamácia – Záručné podmienky

VI.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia „Reklamačným poriadkom“ a platnými právnymi predpismi. Ako záručný list slúži „Faktúra“.

VII. Ochrana osobných údajov

VII.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, a pokiaľ kupujúci udelil predávajúcemu samostatný súhlas, tak aj na marketingové akcie predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho). Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou tu vo VOP a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií.

VII.2 Predávajúci spracúva na účely plnenia zmluvy tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, adresa, telefonicky kontakt, e-mailová adresa, IBAN /pre potreby reklamácie alebo storna-odstúpenia od kúpnej zmluvy/. Predávajúci spracúva pre marketingové účely tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt. Marketingovými účelmi sa rozumie najmä zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms, spotrebiteľské súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim. Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu info@nanohy.sk.

VII.3 Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci čestne vyhlasuje, že poskytol svoje aktuálne osobné údaje, a tieto sú pravdivé.

VII.4 Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby kupujúcemu boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do používaného koncového zariadenia. Bližšie podrobnosti sú upravené v „Podmienky spracovania „cookies“ pre nanohy.sk“. Kupujúci má možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

VIII. Záverečné ustanovenia 

VIII.1 Tieto VOP sú platné a účinné od 28.08.2017 a rušia predchádzajúce VOP v celom rozsahu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že platné a účinné VOP sú kupujúcemu zaslané pri každej jeho objednávke na jeho e-mailovú adresu.